Restauració de pianos

La restauració

En aquells pianos que per la seva antiguitat o estat de conservació es requereix una restauració, es recomana que prèviament es faci una valoració del seu estat. Posteriorment cal consensuar amb el client el temps previst dels treballs a realitzar i ajustar les actuacions als seus requeriments i indicacions, elaborant el pressupost.

En funció dels detalls de la restauració pactada amb el client des del pressupost previ, s’actua a diferents nivells durant la intervenció segons si es tracta d’un condicionament, renovació, reparació, reconstrucció o recuperació.

Les restauracions més importants i que requereixen més dedicació tenen a veure amb pianos infectats de corc o arna i durant els tractaments el piano ha d’estar aïllat durant un mínim de 15 dies. Per altra banda els pianos antics esdevenen peces representatives d’un mètode de construcció, tècniques i estils d’una època determinada. En aquests casos, sempre que el client ho requereixi es fidelitza la restauració als mètodes emprats durant la seva fabricació sempre que sigui possible recuperar la integritat de les peces.

També existeix la possibilitat de realitzar treballs de conservació i preventius en pianos de més de 80 anys.

Afinació de pianos

Afinació de pianos

L’afinació és una pràctica que periòdicament s’ha de realitzar per optimitzar l’ús del piano i corregir els desajustos derivats de la seva exposició als canvis atmosfèrics, la tensió dissipada o als possibles canvis d’ubicació i trasllats.

Taller de reparació

Taller de reparació

En aquells pianos que per la seva antiguitat o estat de conservació es requereix una restauració, es recomana que prèviament es faci una valoració del seu estat. Posteriorment cal consensuar amb el client el temps previst dels treballs.

Regular mecanismes

Regular mecanismes

La regulació del mecanisme permet: millorar la dinàmica en l’execució del moviment efectuat pel músic i els efectes sonors derivats, a la vegada que permet mantenir i allargar la vida útil de l’instrument.